Steun ons en help Nederland vooruit

Introductie kandidaten lijsttrekker verkiezing D66 Aalsmeer

De kandidaten voor het lijsttrekkerschap van D66 Aalsmeer bij de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn

  • Wilma Alink-Scheltema en
  • Willem Kikkert

Zij stellen zich hieronder aan u voor. Onder de introductie lees je het verslag van de stemadviescommissie. Deze commissie heeft met de kandidaten gesproken over het lijsttrekkerschap en hun motivitie. De stemadviescommissie bestaat uit: Jur Botter (wethouder D66 Haarlem), Frank Steijn (nieuw lid D66, ondernemer) en Stefanie van Vliet (Voorzitter PACT Aalsmeer, bestuurslid D66 Aalsmeer).

Via e-voting kunt u vanaf dinsdag 20-06-2017 tot en met zondag 02-07-2017 stemmen. De uitnodigings mail voor de e-voting heeft u op maandag 19-06-2017 ontvangen.

Naast het lezen van de introductie hieronder bent u van harte welkom om op zaterdag 24-06-2017 om 15:00 met de kandidaten kennis te maken. Deze ontmoeting vindt plaats bij Stichting Bovenlanden, Stommeerweg 72 Aalsmeer (Jachthaven Dragt).

Voor nu eerst de introductie van de kandidaten, te beginnen met

Wilma Alink-Scheltema

De uitslag van de laatste Tweede Kamerverkiezingen heeft mij geraakt. Zowel positief als negatief, de PVV behaalde als tweede partij na de VVD de meeste stemmen. Ik dacht daarbij terug aan ongeveer 6 jaar geleden toen Alexander Pechtold aangaf nooit met Geert Wilders te zullen regeren. Dat vond ik werkelijk een fantastische belofte met lef en het laat zien waarvoor je staat.

Ik heb altijd D66 gestemd maar ik vond toen dat ik lid moest worden en het lef moest hebben om de kernwaarden van D66 actief in de politiek uit te dragen.

Voor mij zijn de kernwaarden: vertrouw op de eigen kracht van mensen, streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving en treedt de wereld om ons heen tegemoet met respect en mededogen, de voornaamste drijfveren gedrurende mijn raadsperiode van de afgelopen vier jaar. In de praktijk betekend dit vanuit deze bezieling om op basis van feiten standpunten bepalen, anderen te beïnvloeden door met respect te debatteren en wanneer nodig compromissen te sluiten zonder de kernwaarden geweld aan te doen.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 doet D66 als zelfstandige partij weer mee. Aalsmeer heeft D66 als partij hard nodig. Er is de afgelopen vier jaar veel te weinig gedaan aan duurzaamheid en aan de overlast van Schiphol. D66 zal zich hard blijven maken voor de zorg. Met de decentralisatie is deze uitgekleed, daardoor ontberen eenzame zelfstandig wonende ouderen de zorg die zij zo hard nodig hebben, stijggt het water de mantelzorgers naar de lippen en lopen sommige van onze jongeren met hun ziel onder de arm. Natuurlijk gaat D66 als zelfstandige partij meer dan nu naar buiten en staan wij voor een brede burgerparticipatie.

Daar wil D66 met lef verbetering in aanbrengen en van deze partij wil ik lijsttrekker zijn.

Om te vervolgen met

Willem Kikkert

Het goed laten functioneren van de (lokale) democratie is een passie van mij. Met name de wijze waarop inwoners en het (politieke) bestuur zich tot elkaar verhouden. Een gelijkwaardige samenwerking is daarbij wat mij betreft het vertrekpunt. Daar wringt de schoen, gelijkwaardigheid is in onze gemeente verworden tot ongelijkwaardigheid, wie de meeste stemmen heeft is aan de macht. Niet alleen in de verhouding bestuur-inwoners, maar ook in de verhoudig binnen het bestuur. Dat wreekt zicht op termijn, niet alleen in een verlies aan vertrouwen, maar ook en bovenal in het gebrek van gezamenlijke en gedragen visie voor de toekomst van Aalsmeer/Kudelstaart. Neem recent de discussie rondom het grondstoffenbeleid, er is niet overgesproken met inwoners, er is een plan en dat moet worden doorgedrukt. Terwijl het juist de uitdaging is plannen en beleid samen te ontwikkelen, in co-creatie. Aalsmeer/Kudelstaart verdienen dat, we verrommelen in hard tempo en lopen achter de feiten aan. Mijn kennis en kunde wil ik graag in dienst stellen van de gemeenschap Aalsmeer/Kudelstaart. Waar het goed werken, leven en verblijven is. Met een verbindend leiderschap en met visie en inspiratie. Hierin kun u op mij rekenen.

 

 

 

De stemadviescommissie laat het volgende weten na het gesprek met

WILMA SCHELTEMA

Wilma Alink-Scheltema is sinds zes jaar actief lid bij D66. Sinds 2014 zit zij in de gemeenteraad, via voorkeursstemmen gekozen. Ze heeft dan ook een breed netwerk in de Aalsmeerse samenleving. Het raadswerk doet zij met veel plezier en enthousiasme, waarbij vooral de zorg en de sociaal zwakkeren in de samenleving haar aandacht hebben. Op dit terrein beschouwt ze als haar grootste succes dat zij het initiatief heeft genomen om er via een motie van D66 ingediend in alle Amstelland-Meerlanden gemeenteraden er zo voor gezorgd heeft dat de sociale werkvoorziening behouden is gebleven.
Andere onderwerpen die haar interesse hebben zijn: wonen, jongeren en vooral de combinatie van die twee onderwerpen. Wilma vindt het slecht voor de ontwikkeling van Aalsmeer dat er geen woningen zijn voor deze doelgroep.

Wilma vindt zichzelf sociaal, analytisch en soms wat streng. Ze vindt dat dan de schooljuffrouw in zichzelf -ze heeft pedagogische academie gedaan alvorens in sociale psychologie af te studeren – dan te veel naar boven komt. Ze vindt het belangrijk dat mensen hun werk goed voorbereiden en zich aan afspraken houden. Als zij een inhoudelijk standpunt heeft ingenomen, dan vindt ze hemt soms moeilijk om hierin toch een compromis te moeten sluiten. Ze heeft dit de afgelopen vier jaar echter wel geleerd. Op bestuurlijk terrein valt dit haar minder zwaar, daarin is ze veel flexibeler.

Wilma kan naast haar 20-urige baan gemiddeld 15 uur per week besteden aan het raadswerk. Ze is bereid het fractievoorzitterschap op zich te nemen, mocht dit van haar gevraagd worden.
Als zij fractievoorzitter is, dan wil zij graag een team om zich heen met veel verschillende kwalificaties en zowel inhoudelijk als strategisch. Ze verwacht van de teamleden zelfstandigheid, want zij wil ze een mandaat kunnen geven om op eigen expertise beslissingen te nemen.

Mocht de vraag komen of zij ook wethouder wil worden, dan zou dit een optie zijn, maar alleen als het de portefeuille zorg zou betreffen. Voor een andere portefeuille vindt zij dat er anderen bij D66 Aalsmeer zijn die daar meer voor gekwalificeerd zijn.

Tijdens de campagne wil Wilma bovenal zichzelf blijven en haar wijze van werken van de afgelopen vier jaar in de raad voortzetten: naar buiten gaan, aan geplande debatten meedoen maar ook overal met mensen praten, bijvoorbeeld tijdens haar vrijwilligerswerk bij de voedselbank. Als echter het campagneteam zou vinden dat zij op een zeepkist moet staan om zetels te werven dan zou ze dat doen.

Wilma vindt dat de inwoners van Aalsmeer momenteel veel te weinig bij de politieke besluitvorming worden betrokken. Als voorbeeld noemt ze de behandeling van het dossier ‘afval’, waar de burger geen enkele stem in heeft gehad en het College het onderwerp introk toen bleek dat zelfs in eigen gelederen er kritiek was omdat het onderwerp te weinig breed in de samenleving besproken was. Zij ziet op Twitter dat mensen boos zijn, niet zozeer alleen over dit onderwerp, maar meer algemeen omdat ze niet gehoord voelen. Om deze reden zou een volgende burgemeester verbindend moeten zijn. Wilma vindt dat we de mens in en achter de burgemeester al jaren kwijt zijn.

De stemadviescommissie vindt Wilma een sterke persoonlijkheid met uitstraling en een groot sociaal hart. Dat uit zich in een grote belangstelling voor het dossier ‘zorg’ Ze moet er wel op letten dat een lijsttrekker over alle thema’s die in Aalsmeer spelen, moet kunnen meepraten. Zij kan daarbij putten uit haar werkzaamheden in het vrijwilligerswerk en betrokkenheid bij het verenigingsleven.
Wilma is assertief en weet dingen voor elkaar te boksen, dat is belangrijk voor een politicus. Ze wint haar debatten op inhoud. Tegelijkertijd loopt Wilma een risico dat ze in die strijd wat minder flexibel kan overkomen. Ze weet dit van zichzelf en werkt daaraan.

En het volgende over

WILLEM KIKKERT

Willem Kikkert is al sinds 1992 actief lid van D66 Aalsmeer. Gedurende de periode 1992 tot 2006 en vanaf 2013 heeft hij diverse functies vervult in het bestuur – momenteel is hij voorzitter van de afdeling. Daarnaast is hij van 2006 tot 2014 raadslid voor PACT Aalsmeer geweest. Hij is nooit lijsttrekker geweest omdat hij daarvoor de hang naar D66 te groot was. Hij stond achter PACT Aalsmeer om pragmatische redenen, maar zijn hart ligt bij D66. Dit is ook de reden dat hij zich dit keer wel met veel overtuiging kandidaat voor het lijsttrekkerschap heeft gesteld.

Willem vindt zichzelf sociaal en een teamspeler met een natuurlijk overwicht op gesprekspartners. Hij heeft een passie voor openbaar bestuur. Hij merkt vaak dat zijn passie en drive hen energie geeft. Hij weet waar hij naartoe wil en kan mensen in zijn verhalen meenemen. Ook weet hij hoe het ambtelijk systeem werkt. Wel denkt hij dat het feit dat hij al zo lang ambtenaar is hem ook af en toe in de weg kan zitten, vooral in taalgebruik.

Willem heeft voor het raadswerk drie avonden beschikbaar en wil zich ook in het weekend inzetten voor D66. Hij gaat wat minder zijn hobby: zingen uitoefenen en overweegt 32 uur te gaan werken.. Hij geeft aan zich snel door de stukken heen te kunnen werken en tot de kern te komen, omdat hij de opzet ervan als ambtenaar goed kent.

Willem heeft een passie voor openbaar bestuur. Hij heeft daar zijn hele leven in diverse functies in gewerkt. Hierbij zaten ook leidinggevende functies als directeur en teammanager. In combinatie met zijn eerdere fractievoorzitterschap ziet hij zichzelf zeker de nieuwe fractie van D66 leiden. Hij is zich de afgelopen jaren gaan realiseren dat, aangezien 90% van de voorstellen van het College worden aangenomen, voor gemeenteraadsleden het werk op straat ligt. Hij wil dan ook meer naar buiten gaan dan hij voorheen deed toen hij nog wel eens verzandde in de enorme stroom informatie van het College. Met deze ervaring kan hij andere fractieleden ook helpen.

Zijn grote wens is dat D66 deelneemt aan het College en dan is het beschikbaar op een breed aantal functies: Economie, fysieke ruimte en duurzaamheid. Willem vindt dat Aalsmeer verrommeld, er weinig visie is op duurzaamheid – nieuwe woningen worden nog gewoon op gas aangesloten – en al helemaal niet samen met inwoners ontwikkeld wordt. Van wethouders en burgemeester verwacht hij dat ze verbinding maken met de gemeenteraad en met de inwoners van Aalsmeer. Dat gebeurt nu niet.

Willem wil D66 op de kaart zetten naar 17 jaar PACT Aalsmeer. Om dit te bereiken moet D66 allereerst een verkiezingsprogramma maken samen met inwoners en ondernemers. Daarnaast moet de lijsttrekker de boer op: op sociale media, maar ook via bijvoorbeeld een lijsttrekkersspreekuur. Ook zou hij de initiatieventafel willen introduceren, een gewone campingtafel waarmee je door de wijken gaat, ergens gaat zitten en in gesprek gaan. Mensen vragen wat ze nodig hebben en dit dan aanzwengelen bij het College en in de gemeenteraad. Met jongeren zou hij het dan over het voortgezet onderwijs willen hebben, omdat hij weet dat ze in deze regio vaak niet meer naar hun school van eerste voorkeur kunnen gaan.

De stemadviescommissie vindt Willem een ervaren politicus met een goed bestuurlijk inzicht. Hij is deskundig op een heleboel onderwerpen. Zijn interesse ligt echter meer aan de kant van milieu, ruimtelijke ordening en economie dan bij de sociale portefeuilles. Als hij gaat praten over de politiek straalt hij passie en enthousiasme uit en komt dan warm en innemend over. Het is wel belangrijk dat hij het naar de inwoners toegaan, en met hen praten buiten de raadszaal om, ook echt waarmaakt. Hij kan hier energie en nieuwe ideeën uithalen. Ook nieuwe mensen in zijn team kunnen hierin stimulerend werken.

Nu je deze informatie tot je hebt genomen, kun je terug naar de mail om met je stemcode je stem uit te brengen. Of je kunt met de kandidaten op zaterdag 24 juni 2017 om 15 uur in het kantoor Stichting Bovenlanden, Stommeerweg 72 Aalsmeer (Jachthaven Dragt) zelf een gesprek aan gaan en daarna via e-voting je stem uitbrengen.

Succes met je keuze.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018