Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 september 2019

Samenwerking met Amstelveen

Aalsmeer is in 2013 een ambtelijke samenwerking aangegaan met Amstelveen. Echter, de laatste jaren is deze samenwerking steeds stroever gaan verlopen. Niet alleen financieel (onder meer steeds hogere organisatiekosten), maar ook op andere aspecten. Met name de sturing op onze Aalsmeerse opgaven tussen het bestuur van Aalsmeer en de Amstelveense ambtelijke organisatie verloopt moeizaam. Dit doet afbreuk aan een goede dienstverlening aan inwoners en ondernemers in Aalsmeer. Er bestaat bij ons het gevoel dat er in deze samenwerking onvoldoende sprake is van gelijkwaardigheid, en gelijkwaardigheid is essentieel in een dergelijke samenwerking. Aalsmeer is een sterke en financieel onafhankelijke gemeente en wenst de beste dienstverlening voor haar bewoners en de in Aalsmeer gevestigde bedrijven. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Fractie D66 Aalsmeer

 

RAADSBRIEF AALSMEER

Geachte raad,

Sinds enkele jaren werken onze gemeenten intensief samen op basis van de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen. De praktische uitwerking hiervan is opgenomen in het Dienstverleningshandvest.

In de notitie ‘Stip op de horizon’ concludeerden wij eerder dit jaar gezamenlijk dat het huidige samenwerkingsmodel niet houdbaar is en een bestuurlijke fusie uitgesloten. In het verlengde hiervan voert de heer Vellenga momenteel een verkenning uit naar de gevoelens rondom de samenwerking.

De directe aanleiding voor deze brief is dat uw gemeentebestuur met de vaststelling van de Perspectiefnota 2020 ons eenzijdig voor een verhoging van onze bijdrage heeft gesteld. Al met al is een situatie ontstaan die ertoe leidt dat structurele veranderingen in onze samenwerking nodig zijn.

Discussie van begin af aan
Al sinds het treffen van de Centrumregeling zijn de beide gemeentebesturen zowel intern als met elkaar in gesprek over de vraag of de gekozen vorm van samenwerking de meest geschikte is. Ons college is ervan overtuigd dat de inwoners van de beide gemeenten erbij gebaat zijn dat onze gemeenten hun krachten bundelen en op veel terreinen samen optrekken. Tegelijkertijd stellen wij vast dat de resultaten van de huidige samenwerking op grond van de Centrumregeling niet naar wens zijn, ook vanwege de steeds hoger wordende organisatiekosten.

Uw Perspectiefnota 2020
Ons college stelt voorop dat Aalsmeer momenteel eigenstandig financieel gezond is. Onze begroting vertoont een structureel sluitend meerjarenperspectief, evenals een gezonde vermogenspositie. Die positie danken we aan zorgvuldig begrotingsbeleid, een positie waar we trots op zijn.

In zijn vergadering van 10 juli 2019 stelde de raad van de gemeente Amstelveen de Perspectiefnota 2020 vast; deze strekt – opnieuw – tot een ingrijpende verhoging van de bijdrage van onze gemeente. Ondanks de gedetailleerde afspraken uit het Dienstverlenings- handvest, hebt u ons deze verhoging – in het bijzonder gerelateerd aan ICT-kosten – feitelijk eenzijdig opgelegd. Dit vinden wij niet te verantwoorden en uitlegbaar richting de inwoners van Aalsmeer. Het zet druk op onze eigen, gezonde begroting.

De vaststelling van de Perspectiefnota 2020 staat niet op zichzelf. In dit kader merken wij te vaak dat wij voor een voldongen feit worden gesteld met betrekking tot de organisatiekosten. Deze kosten zijn “ingeboekt” zonder dat daarover vooraf afstemming tussen de beide gemeentebesturen heeft plaatsgevonden. Deze gang van zaken holt het budgetrecht van de Aalsmeerse gemeenteraad uit en bemoeilijkt ons college in zijn taak om het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren.

Al in januari 2017 deed het organisatieadviesbureau KokxDeVoogd in haar financiële evaluatierapport een groot aantal aanbevelingen om de toekomstbestendigheid van de ambtelijke samenwerking tussen onze gemeenten te vergroten. Het bureau adviseerde onder meer om procedurele en inhoudelijke afspraken te maken over de wijze waarop wordt om- gegaan met mutaties op de ingebrachte budgetten en om steeds – vooraf – inzichtelijk te maken of bepaalde kosten in de financiële bijdrage besloten liggen of additioneel zijn. Eén en ander is aanvullend vastgelegd in het Dienstverleningshandvest. Wij menen dat dit alles onvoldoende heeft geleid tot structurele veranderingen in de samenwerking; de door het bureau geconstateerde knelpunten bestaan nog steeds.

Situatie kan niet langer voortbestaan
Hier komt bij dat de samenwerking naar onze overtuiging ook voor wat betreft de niet- financiële aspecten niet voldoet. Wij merken dat de vergrote afstand tussen ons bestuur en uw ambtelijke organisatie leidt tot moeilijkheden in de sturing. Dit komt de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven in Aalsmeer niet ten goede.

Voor ons college is daarom het moment aangebroken dat we de huidige situatie niet langer kunnen laten voortbestaan. Dit betekent dat wij een serieuze verkenning willen uitvoeren naar alternatieven voor de Centrumregeling. Hierbij geldt dat ons college overtuigd is van de meerwaarde van samenwerking tussen beide gemeenten en wij stellen het op prijs als Amstelveen bepaalde taken voor ons gemeentebestuur wil blijven uitvoeren. Ons uitgangspunt is dat nieuwe keuzes worden gemaakt die de zelfstandigheid van Aalsmeer verstevigen.

Bestuurlijk overleg 
Over de inhoud van deze brief gaan wij vanzelfsprekend met uw college in gesprek. U kunt deze brief daarom opvatten als een kennisgeving in de zin van de Centrumregeling dat bestuurlijk overleg – binnen de daarvoor gestelde termijn – noodzakelijk wordt geacht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, de secretaris, de burgemeester,

mr. F.L. Romkema mr. G.E. Oude Kotte