Steun ons en help Nederland vooruit

Algemene beschouwingen D66

Aalsmeer is een fantastische gemeente om in te wonen, te werken en te leven voor alle leeftijden. D66 is altijd bezig om – samen met de collega’s in de raad en met het college – deze gemeente nog mooier te maken. Een betere buitenruimte, een mooier centrum, wonen voor alle doelgroepen, de energietransitie, effectieve klimaat-maatregelen, en door gewoon goed en degelijk beleid te voeren voor een financieel gezond Aalsmeer. Bij voorkeur door de lasten in de gemeente niet op te laten lopen.  Wij bedanken het college, de collega’s in de raad en de ambtelijke organisatie voor de prettige samenwerking. Voor wat de beschouwingen zullen wij ons beperken tot onze speerpunten. In de beperking schuilt de meester nietwaar.

Democratie

D66 heeft een duidelijke wens op het gebied inwonerbetrokkenheid. Wij denken dan aan andere vormen van participatie. Een mooi voorbeeld is het digitaal ophalen van ideeën voor het verbeteren van de buitenruimte.  Daarbij kun je inwoners ook nog op elkaar laten reageren, zodat ideeën worden verrijkt en inwoners op elkaar kunnen reageren.  Dat zou een volgende stap kunnen zijn. Een ander mooi voorbeeld is de Town Hall Meeting. Gewoon a-select inwoners uitnodigen om mee te praten over opgaven waar we voor staan. Belangrijk is dat wij als raad, ruimte laten voor inwoners en dat we rondom participatie met elkaar inspiratie opdoen. D66 ziet dan ook erg uit naar het vervolg van de gesprekken met elkaar over pilots, waarmee we leerervaringen kunnen opdoen. Een aspect waar we in het bijzonder aandacht voor vragen is:

Right to Challenge

Het recht om de gemeente uit te dagen taken beter en anders uit te voeren. Die mogelijkheid is vastgelegd in de wet, wij vragen ons af hoe het staat met de uitvoering van het Right to Challenge in Aalsmeer en wanneer we als raad daarbij betrokken worden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft vele facetten, voor nu beperken wij ons tot de energietransitie, grondstoffen en klimaatadaptatie.

Het Plan van Aanpak zonder fossiele brandstoffen ligt er, de financiële middelen voor de uitvoering hiervan zijn meegenomen in de jaarstukken. Dat is mooi, tegelijkertijd maakt dat de opgave niet minder. En er ligt een grote opgave, daar zal iedereen het over eens zijn. Het is de kunst om iedereen mee te nemen in die opgave, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, zoals de woningcorporaties. Daar is duidelijkheid en concreetheid voor nodig, in de informatievoorziening, in de techniek, in wet- en regelgeving en in financieringsmogelijkheden. Zo lezen we in plan van aanpak dat het duurzaamheidsfonds, juist bedoeld om bij te dragen aan de opstart van verduurzamingsprojecten, eind dit jaar uitgeput is. D66 zou graag zien dat bij de begrotingsbehandeling er een voorstel ligt voor een mogelijk vervolg van dit fonds. Dat in Aalsmeer een werkgroep actief is op dit dossier doet ons deugd. Het geeft betrokkenheid aan, de werkgroep biedt de gemeente kennis en expertise, al met al een vorm van samenwerking die wij koesteren en die wellicht versterkt kan worden.

Grondstoffen

D66 pleit voor voortvarendheid op dit dossier, maar begrijpt tegelijkertijd dat het geen eenvoudig dossier is en dat vooral het vorm geven aan de inbreng van inwoners bij het grondstoffenplan tijd kost. En natuurlijk de gesprekken met inwoners zullen ook de nodige tijd gaan vragen. Het participatieplan wachten wij met spanning af. Tegelijkertijd hebben wij de indruk dat er wel alvast een aantal quick-wins te behalen is. Wij denken aan het geschikt maken van de plastic ondergrondse containers voor drankkarton en metalen verpakkingen (blik). En wellicht het verbeteren van de afvalinzameling bij scholen, waar afval nu nog als bedrijfsafval wordt gezien. Wij zouden graag zien dat er met betrekking tot mogelijke quick-wins na de zomer voorstellen van het college komen.

Goed klimaat

De aarde warmt op, mede door menselijk handelen. Daar ondervinden we de gevolgen van in de vorm van langere perioden van droogte en meer stortregens. Het mooie is dat we iets aan die gevolgen kunnen doen, namelijk minder steen en meer groen. Groen zorgt voor verkoeling, biodiversiteit en een betere luchtkwaliteit. Groen neemt ook water op en is daarmee klimaatadaptief. Om inwoners meer bewust te maken van de eigen mogelijkheden is een campagne nodig. Een campagne die informeert over de positieve gevolgen van vergroening. De landelijke stichting Steenbreek organiseert in samenwerking met gemeenten een scala aan acties. Denkt mee, inspireert gemeenten en organiseert kennis. Veel gemeenten zijn al aangesloten, Aalsmeer nog niet. Wij hebben daarom een motie voorbereid die wij indienen om aan te sluiten bij deze landelijke stichting om zo gebruik te kunnen maken van hun expertise.

Buitenruimte

 D66 staat volledig achter de kwaliteitsimpuls die wordt gemaakt met de openbare ruimte. Broodnodig, jammer dat die inhaalslag nodig is gebleken. De beleving en kwaliteit van de buitenruimte heeft alles te maken met prettig wonen in Aalsmeer, terugkijken op hoe het zo gekomen is heeft geen zin, dus wat ons betreft is hier voortvarendheid troef. Wat D66 betreft mag er best meer aandacht komen voor kunst in de buitenruimte. Kunst is naast een uiting van cultuur in staat om een relatie aan te gaan, met de omgeving en met inwoners. Voor verblijf en ontmoeting. En dat maakt ook een leefbaar dorp.

En nu we het toch over cultuur hebben, hoe staat het met de evaluatie/actualisatie van het cultuurbeleid. En is dat misschien een onderwerp dat zich leent voor een andere vernieuwende democratische aanpak?

Centrumvisie

De centrumvisie is recent behandeld in de commissie en ligt nu ter inzage. D66 begrijpt – ook uit de verhalen van de ondernemers – dat er veel en lang over gesproken is om tot deze visie te komen. Wij hebben waardering voor het geduld dat de ondernemers in de afgelopen jaren hebben gehad en uiteraard de inzet die zij plegen om van het centrum van Aalsmeer iets moois te maken. Tegelijkertijd zijn wij niet onverdeeld enthousiast over de plannen en dat betreft dan met name de verkeersafwikkeling voorlangs de winkelpanden aan het raadhuisplein in relatie tot de inrichting.  D66 zou graag zien dat er ruimte is voor creatieve ideeën, uiteraard op voorwaarde dat die ideeën ook realistisch zijn en verkeerskundig kunnen worden onderbouwd.

Wonen

Met de herijking van de Woonagenda zijn we op de goede weg. Aandacht voor alle doelgroepen is daarbij van belang, van starters tot senioren. Maar in de agenda kun je niet wonen. Uiteindelijk moet ook locaties tot ontwikkeling worden gebracht. D66 ziet de gemeente daarbij als spelbepaler. Natuurlijk met oog voor de belangen van de projectontwikkelaar. D66 is blij met het initiatief van de portefeuillehouder om in gesprek met elkaar te gaan over de afwegingen die je maakt bij locatieontwikkeling vanuit de verschillende belangen die spelen. Wij vertrouwen in een goed vervolg.

Schiphol en een leefbaar Aalsmeer

In Aalsmeer zijn er over de jaren steeds meer problemen gekomen met geluid- en fijnstofoverlast. Dit komt de gezondheid niet ten goede.  Vooral ook door een toename van het aantal vliegbewegingen de afgelopen jaren tot nu in 2019 de maximumgrens bereikt is. Het is goed dat de raad in dit dossier gezamenlijk optrekt met het college. Over Schiphol bestaan op lokaal niveau geen politieke meningsverschillen, behalve als het gaat om het parkeren. Laten we in de toekomst ook hierover tot een gezamenlijk standpunt komen.

Gezond financieel beleid

D66 ziet de kadernota als een richtinggevend document voor de begroting 2020. We zien dat het financieel meerjarenbeeld onder druk staat. Dat betekent dat er keuzen moeten worden gemaakt, keuzen waar we nu de richting voor aangeven.

Twee richtingen willen wij hier uitlichten, namelijk de gevolgen van de formatieve ontwikkeling in relatie tot de AA organisatie en de kosten van de AA organisatie.

Voor beide geldt wat D66 betreft dat wij verwachten dat wij bij de begrotingsbehandeling 2020 op basis van bestuurlijke afstemming met de AA organisatie tot een afgewogen oordeel kunnen komen. Zeker omdat het structurele kosten betreft.

Wij wensen het college veel wijsheid toe voor de gesprekken met de AA organisatie. D66 wil op deze plaats wel helder uitspreken dat Aalsmeer bestuurlijk zelfstandig blijft en er wat dat punt betreft geen andere stip op de horizon staat.

Voor wat betreft de Algemene Vrije reserve hebben wij de suggestie gedaan om eventuele voordelen ook terug te storten in die reserve en daar een afspraak over te maken. Wellicht kan die suggestie wat verder worden uitgewerkt voor de begrotingsbehandeling.

Tenslotte: Samenwerking in de politiek van Aalsmeer

Goed bestuur betekent dat we goed met elkaar moeten samenwerken. Dat geldt voor de gemeenteraad, het college en de samenwerking met elkaar.  Dit klinkt logisch, maar is toch minder eenvoudig dan het zo op het eerste gezicht lijkt. Het vraagt iets van onszelf en van elkaar. Luisteren naar elkaar, naar elkaars argumenten, nieuwsgierig zijn naar de onderliggende vraag of onderliggende zorg, elkaar bevragen. Voor een goede besluitvorming is dat essentieel. Dat wil niet zeggen dat we het altijd met elkaar eens moeten worden. Agree to disagree is niet voor niets een uitdrukking. Met een daarbij behorend respect voor elkaars uitgangspunten, de politieke idealen en elkaars mening die daarop gebaseerd is. Wat D66 betreft zullen wij altijd naar verbinding zoeken met de andere politieke partijen. We hebben immers allemaal hetzelfde doel, een nog beter leef-, woon- en werkklimaat in Aalsmeer.

Laatst gewijzigd op 4 juli 2019