Steun ons en help Nederland vooruit

Uitgangspunten D66 Aalsmeer richting verkiezingen 2022

Sybrand de Vries – lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2022

D66 is een sociaal-liberale partij. De missie van de partij is verwoord op de site van de landelijke organisatie. De essentie van het sociaal-liberalisme is vrijheid in verbondenheid. Het is het erkennen van individuele vrijheid als uitgangspunt binnen de grenzen van een samenleving waar iedereen gelijkelijk recht heeft om van die vrijheid te kunnen genieten.

In aanvulling op de vijf richtingwijzers van D66 gelden voor de fractie van D66 Aalsmeer in de periode 2022 – 2026 bij alle onderwerpen, keuzes en initiatieven de onderstaande uitgangspunten.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is het uitgangspunt van al ons handelen. Duurzaamheid staat voor behoud van waarde in plaats van uitputting door verspilling en verkwisting. Dit is zowel van toepassing op het menselijk handelen, als op het omgaan met de menselijke omgeving.

Vrijheid

Vrijheid staat aan de basis van het beleven van een volwaardig leven. Vrijheid is een van de meest fundamentele grondrechten. Ieder mens moet individueel de vrijheid hebben en voelen om het leven te kunnen leiden dat men zichzelf wenst. Vrijheid wordt begrensd waar de vrijheid van een ander begint, waarbij ieders vrijheid gelijkwaardig verdeeld is. Vrijheid is alleen van betekenis in een samenleving en vrijheid kan dus alleen beleefd worden in verbondenheid. Inbreuk op grondrechten vindt in principe niet plaats, en waar deze bij hoge uitzondering onvermijdelijk is slechts op tijdelijke basis en binnen duidelijk omschreven begrenzingen.

Dualisme

Democratie werkt alleen wanneer de deelnemers zich aan de fundamentele regels van de democratie houden. In ons bestel laten we de uitvoerende macht (het college), controleren door een vertegenwoordiging van inwoners (de gemeenteraad). Dit werkt alleen wanneer de leden of partijen in de gemeenteraad daadwerkelijk en in openbaarheid die controle uitvoeren. Dit betekent dat de benoemde wethouders hun werk uitvoeren onafhankelijk van de partij waar zij lid van zijn. En dat betekent dat de gekozen raadsleden hun controlerend werk uitvoeren onafhankelijk van de bij hun partij behorende wethouders.

Participatie

Participatie – deelneming – staat voor de interactie tussen alle deelnemers. Deelneming betekent dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van de aanwezige kennis, zowel individueel als collectief. Participatie wordt niet alleen uitgedrukt in vastgelegde vormen, maar is een instelling bij het samenwerken en het oplossen van problemen.

Transparantie

We zijn duidelijk en ondubbelzinnig in ons handelen en laten zien hoe we tot onze standpunten en beslissingen komen en staan te allen tijden klaar om hier verdere uitleg over te geven.

Nuance

We bekijken zaken vanuit zo veel mogelijk verschillende standpunten om tot een gewogen oordeel te komen. Zaken zijn zelden zwart-wit, en waar ze daar naar neigen past er nog steeds aandacht voor de minste tint. Zo nu en dan kan een scherpstelling goed zijn om een discussie los te trekken, maar het moet wel functioneel blijven – extreme standpunten zorgen voor extreme weerstand.

Pragmatisme

Waar ideologie dient bij het benaderen van problemen, dient pragmatisme bij het oplossen van problemen. De uiterste grens ligt daar waar ideologie volkomen verlaten wordt. In het algemeen leiden pragmatische oplossingen sneller naar de verwezenlijking van idealen dan dogmatische vasthoudendheid.

Meningen en feiten

We proberen onze meningen te baseren op feiten waar deze voorradig zijn. We zijn ons bewust dat waarnemingen worden gevormd door het gezichtspunt van de waarnemer. Om te voorkomen dat we op deze manier het zicht op de werkelijkheid verliezen doen we een beroep op de regels van de logica en de wetenschappelijke methode en gebruiken zo veel mogelijk informatie als aanwezig is en wordt aangeleverd.

Laatst gewijzigd op 3 december 2021