Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 juli 2018

Succesvolle eerste maanden D66

De fractie van D66 Aalsmeer is goed gestart in de eerste maanden na de gemeenteraadsverkiezingen. De eerste motie die in de raad werd ingediend was van de hand van D66 en riep het college op de inwoners van de Hornmeer te betrekken bij de verdere uitwerking van de woningbouwplannen aan de Roerdomplaan/Meervalstraat. Dit als reactie op de zorgen die deze bewoners hadden rondom deze ontwikkeling, zoals parkeerdruk en de waterhuishouding. Deze motie werd met algemene stemmen aangenomen.

De stem van D66 heeft de afgelopen vergaderingen met name geklonken op het gebied van inwonersparticipatie en natuurontwikkeling bij de diverse bestemmingsplannen en bouwplannen. De opmerkingen die D66 maakt bij projecten als ‘Greenpark Aalsmeer’, de ‘Ongestoorde Logistieke Verbinding ’ of de ‘Aardbeienbrug’ worden door de andere fracties in de raad vaak enthousiast ondersteund. Een fris geluid is een veelgehoorde opmerking. Voor wat betreft de Aardbeienbrug heeft de fractie duidelijk aangegeven het huidige karakteristieke beeld met een bovenbouw te willen behouden.

Al met al lijken de verhoudingen binnen de raad sterk verbeterd ten opzichte van de voorgaande raadsperiode. De symboliek van de keuze van Wilma Alink tot wethouder als vertegenwoordiger van ‘de vier partijen’ (D66, Absoluut Aalsmeer, GroenLinks en PvdA) onderstreept het traditioneel verbindende karakter van onze partij.

We hopen de komende tijd met meer positief nieuws over de fractie te komen. Eenieder wie geïnteresseerd is om eens wat dieper op de onderwerpen in te gaan wordt opgeroepen in contact te treden met een van de fractieleden voor een goed gesprek, of zich aan te melden als fractieondersteuner.

Voor contactinformatie van de fractieleden klik hier.